Нудиме висок квалитет на услуги кои ги обезбедуваме со високо квалитетна опрема, супервизирана од стручно обучен технички персонал, за потребите на настани од најразличен тип, семинари, конференции, работилници презентации и тн.

Настани со квалитет на највисоко ниво


1.
 Конференциска опрема: 

Дигитални статични микрофони за на маса со опција за превод на самите микрофони - DIS
Безжични микрофони - AKG/SHURE/SENNHEISER
Аудио разглас – JBL

2. Безжична опрема за симултан превод:
Дигитална опрема за симултан превод со 8 канали 
Бежични приемници со 8 канали и слушалки
Кабини за преведувачи по ISO Стандард 
Дигитален аудио и видео запис - CD/DVD 
Линиски аудио излези за приклучување на 20 камери

3. Видео конференциска опрема:
ЛЦД Проектори (1.200ANSI-5.000ANSI)
Проекциони платна (2x1,5-4x3,задна/предна проекција)
Плазми, ЛЦД/ТФТ 42’’

4. Информатичка опрема:
Компјутери и монитори
Лаптоп компјутери 
Мултифункционални машини(факс/печатач/скенер)
Фотокопири 
Ласерски црно-бел печатачи 
Ласерски колор печатачи

5. Преведувачки услуги:
Симултан превод
Консекутивен превод


misija1


Само беспрекорно реализиран настан е доволно добар како вредност за нас а задоволство за нашите клиенти.

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.020 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.096 seconds, 4.04 MB
Application afterRoute: 0.102 seconds, 4.37 MB
Application afterDispatch: 0.214 seconds, 6.19 MB
Application afterRender: 0.250 seconds, 6.84 MB

Искористеност на меморија

7235360

12 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '8toc3s8dv0ff1rrksv8m3kj1k5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1575663578' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '8toc3s8dv0ff1rrksv8m3kj1k5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '8toc3s8dv0ff1rrksv8m3kj1k5','1575664478','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 2)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 3
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-06 20:34:38' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-06 20:34:38' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='3'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 2 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT `value`
    FROM `jos_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо